Exekuce: Jak probíhá vymáhání dluhů v roce 2024?

Dlužná splatnost, nezaplacené faktury, nesplněné sliby – situace, kdy se ocitnete v pozici věřitele s neuhrazenou pohledávkou, může být frustrující. Získat zpět peníze a domoci se spravedlnosti se naštěstí zdá být snazší než dříve. V roce 2001 vstoupila v platnost instituce soudního exekutora, která zefektivnila vymáhání dluhů a zjednodušila proces pro věřitele.

Mimosoudní vs. soudní vymáhání

Existují dva základní způsoby, jak se s dlužníkem vypořádat: mimosoudní a soudní cesta. Mimosoudní vymáhání, ať už formou splátkového kalendáře, dohody o splátkách, nebo uznání dluhu, bývá obvykle rychlejší a méně administrativně náročné. Pokud se však tato cesta ukáže jako neúspěšná, nastupuje na řadu soudní vymáhání s pomocí exekutora.

Exekutorský úřad: Partner pro vymáhání dluhů

Exekutorský úřad Ostrava se specializuje na nucené exekuce, zabavování majetku a dražby. Pomáhá věřitelům i dlužníkům – ti se zde mohou sami přihlásit k dobrovolné exekuci majetku nebo se informovat o oddlužení. Služby úřadu jsou dostupné po celé České republice.

Kroky k vymáhání dluhu

Výběr exekutora: Věřitel si vybere exekutora, který posoudí šanci na úspěšné vymáhání pohledávky, časovou náročnost a náklady.

Návrh na nařízení exekuce: Věřitel, případně exekutor, sepíše návrh s exekučním titulem (např. rozsudek soudu) a předloží ho soudu.

Rozhodnutí soudu: Soud do 15 dnů rozhodne o nařízení exekuce. V případě kladného stanoviska věřitel složí exekutorovi vratnou zálohu.

Provedení exekuce: Exekutor doručí dlužníkovi usnesení o exekuci a exekuční příkazy. Způsob provedení exekuce volí exekutor (např. srážky ze mzdy, dražba majetku).

Exekutor a jeho pravomoci

Exekutor je nezávislý a řídí se platnými zákony. Dohlíží na něj Ministerstvo spravedlnosti. Má rozsáhlé pravomoci k získávání informací o dlužníkovi a jeho majetku.

Jak probíhá realizace exekuce?

Exekutor se nejprve snaží vymoci dluh z bankovního účtu dlužníka. Pokud to nestačí, zabaví movitý nebo nemovitý majetek, který se v případě neuhrazení dluhu vydraží. Výnos z dražby se použije na úhradu dluhu a nákladů exekuce.

Důležité informace pro věřitele:

  • Exekutor je oprávněn požadovat zálohu na náklady exekuce.
  • Náklady exekuce a odměnu exekutora hradí dlužník.
  • Věřitel má právo na informace o průběhu exekuce.
  • Exekuci lze zastavit, pokud dlužník uhradí dluh a náklady exekuce.

Exekuční řízení je komplexní proces, který se řídí zákonem o exekučním řízení a správním exekučním řádem. Věřitelům se doporučuje obrátit se na exekutorský úřad, kde jim odborníci poradí s konkrétní situací a pomohou s vymáháním dluhů.


Publikováno: 13. 03. 2024 / Aktualizováno: 29. 03. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Jakub Vohradský